PROWADZISZ SALON BEAUTY?

Odwoływanie wizyt, regulamin salonu, zadatek, zwrot kosztów szkoleń, konkurencyjna działalność, rozliczanie bonów upominkowych, zakres obowiązków pracownika, kradzież bazy klientek...

Musisz rozgryźć te tematy!

Wspólnie z radcą prawnym Iloną Przetacznik, przygotowałyśmy dla Ciebie komplet niezbędnych dokumentów, mnóstwo wskazówek i odpowiedzi na najpopularniejsze pytania. Konkretnie mamy dla Ciebie:

 • Regulamin dla klientów salonu beauty – żeby rozwiązać problem nieprzychodzenia na zabiegi, spóźnień, odwoływania wizyt "za pięć dwunasta" itd.
 • Umowę o zakazie konkurencji dla pracownika salonu beauty – żeby rozwiązać problem "dorabiania" w domu i ograniczyć ryzyko, że pracownica odejdzie do konkurencji lub "na swoje" z Twoją bazą klientek,
 • Umowę z pracownikiem o podnoszenie kwalifikacji zawodowych – żeby uregulować kwestie płatności i wolnego na szkolenia, a także zwrotu kosztów szkolenia, jeśli pracownica zwolni się przed ustalonym czasem,
 • Regulamin dla pracowników salonu beauty – aby usprawnić pracę salonu, podnieść jakość wykonywanych usług, zabezpieczyć się przed utratą bazy klientek itd.,
 • Umowę o pracę dla salonu beauty - żeby jasno określić zasady współpracy, obowiązki pracownika, a także zabezpieczyć się przed utratą klientów, ujawnianiem informacji stanowiących tajemnicę firmy i stratami finansowymi.
 • Regulamin bonów podarunkowych – żeby rozwiązać problem zwracania bonów, chęci realizowania ich po upływie terminu, łączenia bonów z promocjami oraz wątpliwości związanych z rozliczaniem sprzedaży bonów (PIT, VAT, kiedy księgować) itd.

Co zawierają poszczególne produkty?

Każda pozycja to:

 • wstęp teoretyczny, w którym omawiamy kluczowe dla danego tematu zagadnienia i odpowiadamy na najpopularniejsze pytania związane z poszczególnymi zapisami, często występującymi problemami,
 • wzory dokumentów w 3 wersjach - ze wskazówkami dotyczącymi uzupełniania, do samodzielnej edycji i do druku.

Poniżej znajdziesz informacje na temat wiedzy i zapisów, które znajdziesz w poszczególnych pozycjach!

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Jeśli wcześniej zapoznałaś się z opisami i chcesz przejść od razu do cen (i możliwości zakupu), kliknij w poniższy przycisk. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach, po prostu czytaj dalej informacje zamieszczone poniżej.

1) Regulamin dla klientów salonu beauty – WZÓR z komentarzem

Klientki nie przychodzą na wizyty, spóźniają się? Odpowiednie zapisy regulaminu pomogą je zdyscyplinować ;) Chcesz wprowadzić zadatek? Nie ma problemu! Otrzymasz stosowne zapisy i wzór potwierdzenia wpłaty zadatku!

Z części teoretycznej i wskazówek dowiesz się:

 • dlaczego warto mieć regulamin wizyt i które zapisy w takim regulaminie są szczególnie istotne,
 • jak legalnie ograniczać nieobecności i spóźnienia klientek,
 • czy można zobowiązać klientkę, która mocno się spóźniła do zapłacenia 100% ceny zabiegu, który w związku ze spóźnieniem nie został wykonany,
 • wszystkiego na temat zaliczki, zadatku i kar umownych,
 • podstawowych zasad dotyczących sprzedaży pakietów zabiegów,
 • czy można zabronić komuś wstępu do salonu (np. dzieciom lub partnerom klientek) i co zrobić, żeby uniknąć niezręcznych sytuacji,
 • co z zakazem wprowadzania zwierząt do salonu i psami przewodnikami osób niepełnosprawnych,
 • dlaczego nie powinnaś robić "czarnej listy" klientek i co zamiast?

W samym wzorze regulaminu znajdziesz następujące zapisy:

 • formalne informacje na temat salonu (właściciel, lokalizacja, godziny pracy itd.),
 • kto może korzystać z usług salonu i na jakich zasadach,
 • czego nie wolno robić w salonie (np. palić tytoniu),
 • jakie są ograniczenia związane z korzystaniem z usług salonu,
 • informacje o sposobie rezerwacji, cenniku, dostępnych metodach płatności,
 • zasady mające na celu zwiększyć bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów, w tym obowiązki klienta (np. zgłaszania problemów zdrowotnych),
 • zasady przyjmowania i rozliczania zadatków,
 • zabezpieczenia ograniczające problem odwoływanych wizyt, spóźnień lub nieprzychodzenia klientek na zabiegi bez uprzedzenia,
 • zasady korzystania z zabiegów przez osoby niepełnoletnie,
 • zasady, których powinny przestrzegać osoby wykonujące zabiegi, co z kolei zabezpiecza interesy klienta,
 • zasady składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
 • odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia mienia salonu,
 • informacje o formie publikacji, terminach obowiązywania, dostępie do regulaminu i inne.

2) Umowa o zakazie konkurencji dla pracownika salonu BEAUTY – WZÓR z komentarzem

 • Ktoś pracuje u Ciebie i dorabia sobie w domu, być może nawet na Twoich klientkach?
 • Pracownica zwalnia się z pracy i zabiera do konkurencji całą Twoją bazę?
 • A może "idzie na swoje" (tzn. otwiera na tej samej ulicy) i już od miesiąca wręcza klientkom "pod biurkiem" swoje prywatne wizytówki?

Zabezpiecz się przed takim scenariuszem! Nie ryzykuj utraty tego, co budowałaś latami z tak wielkim wysiłkiem!

Z części teoretycznej dowiesz się:

 • jaką ochronę zapewnia Ci podpisanie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji,
 • jakiej działalności konkurencyjnej można zakazać pracownikowi - czego konkretnie,
 • co możesz zrobić zgodnie z prawem w sytuacji, w której pracownik lub kandydat do pracy odmawia podpisania takiej umowy,
 • czy i na jakich zasadach można zakazać konkurencji również po odejściu pracownika?

W samym wzorze umowy znajdziesz zapisy:

 • szczegółowy opis działań, które będą uznane za działalność konkurencyjną (m.in.: przejście do konkurencji, otwarcie własnego salonu, działalność formalna, nieformalna, odpłatna i nieodpłatna),
 • zapis precyzujący, w jakiej odległości od Twojego salonu obowiązuje zakaz konkurencji,
 • zobowiązanie do zachowania tajemnicy, zarówno w zakresie postanowień umowy, jak również danych klientek,
 • informacje o wysokości kary umownej związanej ze złamaniem zakazu konkurencji,
 • zobowiązanie do informowania pracodawcy o podejmowaniu jakiejkolwiek dodatkowej działalności i inne.
 • wzór na okres po ustaniu zatrudnienia – jeśli zależy Ci wyłącznie na zabezpieczeniu się na wypadek, gdyby pracownik po odejściu z pracy chciał przejść do konkurencji lub otworzyć własny salon – wiąże się z koniecznością wypłacania odszkodowania,
 • wzór na okres w trakcie zatrudnienia – jeśli zależy Ci wyłącznie na zabezpieczeniu się na wypadek prowadzenia konkurencyjnej działalności (na własny rachunek lub u kogoś) w trakcie pracy u Ciebie – w związku z zawarciem takiej umowy, nie trzeba nic dodatkowo płacić pracownikowi,
 • wzór na okres w trakcie i po ustaniu zatrudnienia – połączenie obu powyższych opcji, czyli jesteś zabezpieczona kompleksowo i jednocześnie zobowiązana do wypłacania odszkodowania, ale dopiero w momencie, w którym pracownik odejdzie.

Umowę o zakazie konkurencji otrzymujesz w trzech wariantach:

3) Umowa z pracownikiem o podnoszenie kwalifikacji zawodowych – WZÓR z komentarzem

Kto powinien płacić za szkolenia: pracodawca, czy pracownik? Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub wolne za czas szkolenia? I wreszcie co, w sytuacji, w której przeszkoliłaś pracownicę, a ona po kilku tygodniach zwalnia się z pracy? Jak zabezpieczyć się przed takim scenariuszem?

Z części teoretycznej dowiesz się:

 • co powinno się znaleźć w umowie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dlaczego,
 • czy masz obowiązek wysyłać pracownika na szkolenie i czy musisz się zgodzić, jeśli pracownik sam chce wziąć udział w szkoleniu,
 • kiedy i w jakim zakresie masz obowiązek dać pracownikowi wolne na szkolenie, a kiedy zależy to wyłącznie od Twojej decyzji,
 • kto pokrywa koszty szkoleń, w jakiej części i na jakich zasadach,
 • w jakiej sytuacji możesz zażądać od pracownika zwrotu kosztu szkolenia,
 • w jakiej sytuacji prawo obliguje Cię do podpisania z pracownikiem umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych?

W samym wzorze umowy znajdziesz następujące zapisy:

 • informacje na temat szkolenia, którego dotyczy umowa,
 • zobowiązania pracownika wynikające z umowy (np. do uczestnictwa w zajęciach, przystąpienia do egzaminu kończącego szkolenie itd.),
 • zobowiązania pracodawcy,
 • informacje na temat wolnego na szkolenie, które ewentualnie będzie przysługiwało pracownikowi,
 • informacje na temat podziału kosztów szkolenia z uwzględnieniem również dodatkowych wydatków, takich jak dojazdy czy materiały edukacyjne,
 • zobowiązanie pracownika do przepracowania u Ciebie określonego czasu po zakończeniu szkolenia,
 • informacje na temat tego, w jakich sytuacjach i w jakiej wysokości pracownik będzie zobowiązany zwrócić Ci koszty szkolenia (np. niepodjęcie nauki przez pracownika, zwolnienie się z pracy itd.).

4) Regulamin dla pracowników salonu BEAUTY – WZÓR z komentarzem

Lepiej zapobiegać, niż leczyć, prawda? Właśnie od tego masz regulamin salonu! Jeśli masz w nim szczegółowo opisane wszystkie sytuacje, które mogą prowadzić do konfliktów na linii pracodawca - pracownik lub zagrażać bezpieczeństwu Twojego biznesu, znaczne łatwiej nie tylko je eliminować, ale wręcz zapobiegać ich powstawaniu!

Z części teoretycznej dowiesz się:

 • kiedy regulamin dla pracowników jest obowiązkowy, a kiedy zależy wyłącznie od Twojego uznania,
 • co trzeba i co warto umieścić w regulaminie dla pracowników,
 • czy pracownik odpowiada za ewentualne uszkodzenia sprzętu w salonie,
 • czy możesz wymagać od pracownika określonego stroju, makijażu lub zdejmowania biżuterii,
 • jakie zapisy regulaminu ograniczą problem "wynoszenia" przez pracowników danych klientek,
 • czy w regulaminie można umieścić zapisy związane z zakazem konkurencji i ewentualnie w jakim zakresie,
 • jak zdyscyplinować pracownika, który nie przestrzega regulaminu - jakie konsekwencje można wyciągnąć,
 • w jakiej formie najlepiej udostępnić regulamin dla pracowników?

W samym wzorze regulaminu znajdziesz następujące zapisy:

 • zasady funkcjonowania salonu, rozdzielania pracy pomiędzy pracowników,
 • obowiązki pracownika (np. dbanie o porządek, zdejmowanie biżuterii itd.),
 • obowiązki pracodawcy,
 • zapisy zabezpieczające salon w zakresie ochrony danych klientek, poufności, bezpieczeństwa bazy klientek,
 • informacje o odpowiedzialności pracownika za powierzony mu sprzęt, pieniądze itd.,
 • zapisy zabezpieczające salon w zakresie ewentualnego prowadzenia przez pracowników konkurencyjnej działalności,
 • informacje na temat tego, czego pracownikom robić nie wolno (np. spożywania posiłków poza miejscem do tego wyznaczonym, korzystania z wyposażenia, materiałów i sprzętów salonu do własnych celów itd.),
 • zapisy związane z organizacją pracy w salonie, np. godzinami pracy, ustalaniem przerw,
 • informacje dotyczące konsekwencji nieprzestrzegania regulaminu salonu przez pracowników i inne.

5) Wzór umowy o pracę dla salonu BEAUTY z komentarzem

Otrzymujesz obszerny, wielowariantowy wzór umowy o pracę w 100% dostosowany do specyfiki pracy w salonie beauty. Wzór zawiera również 2 dodatkowe dokumenty:

 • Wzór informacji o warunkach zatrudnienia,
 • Oświadczenie o przekazywaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy.

Z części teoretycznej i wskazówek dowiesz się:

 • o czym musisz pamiętać, zatrudniając pracownika,
 • jakie czynniki wziąć pod uwagę, ustalając zakres obowiązków pracownika (oczekiwania, kwalifikacje, wynagrodzenie itd.),
 • w jakim zakresie możesz wymagać od pracownika utrzymywania czystości w salonie,
 • czy i ewentualnie w jakich sytuacjach możesz odmówić pracownikowi udzielenia urlopu w konkretnym terminie lub odwołać go z urlopu.

Dodatkowo otrzymujesz listę aż 30 gotowych obowiązków, które możesz wpisać do umowy o pracę - we wzorze umowy jest zostawione puste miejsce, w które wpisujesz wybrane przez siebie obowiązki z listy. Przykłady dotyczą tak naprawdę wszystkich obszarów pracy w salonie: wykonywania zabiegów, utrzymywania porządku, obsługi klienta, zadań marketingowych itd.

W samym wzorze umowy znajdziesz następujące zapisy:

 • podstawowe dane pracodawcy i pracownika,
 • nazwa stanowiska, wymiar czasu pracy,
 • czas obowiązywania umowy, termin rozpoczęcia pracy,
 • miejsce na wpisanie obowiązków pracownika (do wyboru z listy 30 gotowych obowiązków),
 • informacja o możliwości zmiany wyznaczonych obowiązków,
 • zakaz przyjmowania korzyści, przywłaszczania mienia i danych pracodawcy,
 • informacja o odpowiedzialności pracownika za mienie pracodawcy,
 • zobowiązanie do uzgadniania z pracodawcą terminów urlopów,
 • informacja o sposobie ewidencjonowania czasu pracy i o zasadach pracy w godzinach nadliczbowych,
 • zastrzeżenie o możliwości skierowania pracownika w inne miejsce, np. w celu świadczenia usług mobilnych,
 • informacje o wysokości, sposobie i terminie wypłacania wynagrodzenia + opcjonalny zapis o wynagrodzeniu prowizyjnym,
 • zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy w obszarze funkcjonowania gabinetu również po ustaniu zatrudnienia,
 • informacja o tym, że zdjęcia z zabiegów wykonane przez pracownika stanowią własność salonu,
 • zobowiązanie do korzystania z dokumentów salonu tylko w przypadku wyraźnej zgody pracodawcy,
 • zobowiązanie pracownika do otrzymania pisemnej zgody pracodawcy przed podjęciem jakiejkolwiek dodatkowej działalności zarobkowej, mającej związek z pracą w salonie,
 • zobowiązanie pracownika do podnoszenia kwalifikacji i pracodawcy do umożliwienia mu tego,
 • opcjonalne zapisy przydatne, jeśli umowa będzie podpisywana na zastępstwo lub do pracy w charakterze dorywczym,
 • informacje o możliwościach rozwiązania umowy.

6) Regulamin bonów podarunkowych – WZÓR z komentarzem

Czy klientka może wykorzystać bon podarunkowy po terminie? Czy może zażądać zwrotu pieniędzy za niewykorzystany lub nie w pełni wykorzystany bon? Żeby sprawa była jasna, warto uregulować te zagadnienia w formie regulaminu bonów podarunkowych!

Z części teoretycznej dowiesz się:

 • jakie argumenty przemawiają za wprowadzeniem do sprzedaży bonów upominkowych,
 • jakie bony i komu sprzedawać,
 • jak formułować komunikaty, żeby przekonać osobę, która chce kupić bon - dwie grupy docelowe,
 • bon na usługę i bon na kwotę - wady, zalety, różnice i co dla kogo,
 • jak legalnie sprzedawać bony upominkowe,
 • co musi znaleźć się na bonie upominkowym - wskazówki prawne,
 • jak rozliczać sprzedaż bonów podarunkowych - VAT, PIT, kiedy księgować itd.

W samym wzorze regulaminu znajdziesz następujące zapisy:

 • informacje o sprzedawcy bonów, czyli o salonie,
 • rodzaje bonów dostępne w sprzedaży,
 • informacja, że bonu nie można zwrócić, ani wymienić na pieniądze,
 • terminy ważności bonów,
 • informacja o tym, że niewykorzystany bon "przepada",
 • informacja o tym, że kwota, która pozostaje po skorzystaniu z usługi w ramach bonu, nie podlega zwrotowi,
 • dopłacanie, wykorzystywanie pozostałej części bonu na kolejnej wizycie,
 • informacja o tym, że promocje nie łączą się z bonem,

WAŻNE! W regulaminie bonów znajdziesz zapisy odwołujące się do regulaminu salonu, np. w zakresie składania ewentualnych reklamacji. Chodzi o to, żeby w regulaminie bonów nie powielać zapisów, które powinny znaleźć się w regulaminie salonu. Jeśli masz regulamin salonu - ok, jeśli jednak nie masz takiego dokumentu, rekomendujemy zakup regulaminu bonów w pakiecie z regulaminem dla klientów (regulaminem salonu).

 • zapisy związane z rezerwacją, okazywaniem bonów i konsekwencjami uszkodzenia bonu,
 • klientka nie odwołuje zabiegu na czas, nie przychodzi na zabieg - bon przepada,
 • opcjonalne informacje o zakazie odsprzedaży lub przekazywania bonów innym osobom,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu.

Wiem już wszystko! Chcę zobaczyć ceny!

Chcę więcej informacji o produktach!

POKAŻ MI CENY!
CZYTAM DALEJ :)

Wzory z internetu, od księgowej, od znajomej
KONTRA
dokumenty stworzone przez radcę prawnego

Być może znalazłaś w internecie jakiś wzór, koleżanka lub księgowa przesłała Ci jakiegoś gotowca... Zastanawiasz się, czy warto zainwestować we wzory dokumentów stworzone przez radcę prawnego, skoro coś tam już masz za darmo? Zapoznaj się proszę z poniższymi informacjami i podejmij decyzję najlepszą dla Twojego salonu.

W jakiej formie otrzymam materiały?

Na adres e-mail podany podczas składania zamówienia wyślę Ci link do pobrania produktu lub pakietu – zwykle następuje to kilka minut po dokonaniu płatności.


Każdy z dokumentów otrzymujesz w trzech wersjach:

Po rozpakowaniu z materiałów możesz korzystać na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet, telefon), które otwiera pliki pdf i pliki tekstowe – nie musisz mieć żadnych specjalnych czytników e-booków itd.


Wszystko możesz oczywiście bez problemu wydrukować na zwykłej drukarce, bez żadnego dostosowywania. Pliki są w klasycznym formacie A4 - wystarczy więc kliknąć "drukuj" i gotowe! :)

 • Wzór z komentarzem (plik pdf) – znajdziesz tu zarówno wzór dokumentu, jak również wstęp teoretyczny, odpowiedzi na najpopularniejsze pytania, wskazówki i instrukcje wypełniania wzoru dokumentu,
 • Wzór do edycji (plik Word docx)– wzór bez wskazówek i komentarzy (żebyś nie musiała tracić czasu na ich samodzielne kasowanie), ale z możliwością wypełnienia elektronicznego lub wprowadzenia własnych zmian – miejsca wymagające Twojej uwagi są zaznaczone na żółto,
 • Wzór do druku (plik pdf) – jak wyżej, ale już bez możliwości edycji – gotowy plik do druku i ręcznego wypełniania; uproszczona wersja – nie ma w niej zapisów, które będą dotyczyć mniejszości salonów; stworzyłyśmy ją z myślą o najczęstszych, standardowych sytuacjach, aby ułatwić życie osobom, które potrzebują szybkiego, uniwersalnego "gotowca" lub nie czują się swobodnie, pracując na komputerze.

Jako że otrzymujesz kilka wersji pliku, są one spakowane (plik zip). Program, którym można rozpakować pliki, jest zainstalowany na większości komputerów. Jeśli go nie masz, można go pobrać bezpłatnie, zarówno w wersji na komputer, jak również w formie aplikacji na telefon czy tablet.


Gdybyś miała z tym jakikolwiek kłopot, w sklepie w zakładce FAQ jest szczegółowa instrukcja wraz ze zdjęciami i linkami do takich darmowych programów.

Poszczególne produkty to od 13 do 26 stron A4 - zależnie od długości części merytorycznej i ilości wzorów dokumentów, które dostajesz (od 1 do 3 wzorów). Plus oczywiście dodatkowe strony z dwóch pozostałych wersji (do edycji i do druku - od 7 do 35 stron).

OPINIE O NASZYCH MATERIAŁACH

Materiały, o których Ci opowiadam to absolutne nowości - mają zaledwie kilka dni, dlatego nie mamy jeszcze od Was żadnej informacji zwrotnej, ale... Pomyślałam, że pokażę Ci opinie o pierwszym wspólnym projekcie naszego duetu, tzn. mnie Anny Wydry-Nazimek z bloga Gabinet od zaplecza oraz Ilony Przetacznik, która jest radcą prawnym i ekspertką w temacie umów oraz innych dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu firmy.


W 2018 roku stworzyłyśmy wspólnie PAKIET RODO DLA BRANŻY BEAUTY, który spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem z Waszej strony. Poniżej kilka opinii z mediów społecznościowych:

Ok, wiem już wszystko! Chcę zobaczyć ceny!

Mam jeszcze kilka pytań...

POKAŻ MI CENY!
CZYTAM DALEJ :)

ODPOWIEDZI NA POPULARNE PYTANIA

Masz pytania? Zerknij na poniższą listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Kliknij na strzałeczkę przy pytaniu, żeby rozwinąć odpowiedź. Jeśli chcesz zapytać o inną sprawę, napisz na ania@gabinetodzaplecza.pl

Czy moi pracownicy nie przestraszą się tych wszystkich dokumentów?

Umowy, regulaminy – to standard we wszystkich dużych firmach. Wiele problemów właścicieli salonów wynika z faktu, że układając swoje relacje z pracownikami, opierają się wyłącznie na wzajemnym zaufaniu, sympatii itd. Czy kupując mieszkanie, postępujesz podobnie? Nawet biorąc abonament na telefon za kilka groszy, podpisujesz stos dokumentów…


Jasne określenie zasad współpracy minimalizuje ryzyko konfliktów. Sprawia, że sytuacja od początku jest jasna. Nikt nie jest niczym zaskakiwany, zasady nie są zmieniane „w trakcie gry”, zależnie od humoru właściciela i bieżących problemów. Znajomość zasad współpracy jest komfortowa również dla pracownika i pozytywnie wpływa na podniesienie jakości wykonywanych usług.


Oczywiście, jeśli trafimy na nieuczciwą osobę, to taka osoba z pewnością nie ucieszy się z konieczności podpisania odpowiednich dokumentów. Pytanie jednak, czy z taką osobą warto nawiązać współpracę? Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że te najbardziej kontrowersyjne zasady, jak np. zakaz konkurencji wynikają wprost z kodeksu pracy.


Teoretycznie nie musisz podpisywać osobnej umowy, żeby wymagać od pracownika lojalności. Warto jednak to zrobić właśnie po to, aby zbudować świadomość pracowników oraz dokładnie określić, czego konkretnie robić nie wolno, w kontekście pracy w salonie i co dokładnie grozi za złamanie takiego zakazu. Takich dokładnych wytycznych już oczywiście nie znajdziemy w kodeksie pracy.


Jasna deklaracja pracownika, pod rygorem konieczności zapłaty kary umownej, uświadamia konsekwencje nieuczciwych działań i stanowi niepodważalny dowód na to, że pracownik złamał zasady z pełną świadomością.


Nie musisz się zastanawiać, co zrobić, jak się ratować w kryzysowej sytuacji... Masz prawo zażądać odszkodowania właśnie na podstawie podpisanej umowy. To znacznie podnosi Twoje poczucie bezpieczeństwa i zabezpiecza salon przed dotkliwymi stratami finansowymi.


Podobnie jest oczywiście w przypadku innych tematów i nawiązujących do nich dokumentów – zakaz konkurencji to tylko jeden z wielu przykładów.

Czy te dokumenty mogę dać do podpisania już zatrudnionym wcześniej pracownikom?

Oczywiście. Dokumenty możesz podpisać z pracownikami w dowolnej chwili. Im szybciej to zrobisz, tym szybciej wzmocnisz bezpieczeństwo Twojego salonu.


Jedyny wyjątek stanowi umowa o pracę. Gdybyś chciała wykorzystać zapisy z naszego wzoru dla już zatrudnionych pracowników, będzie trzeba podpisać aneks do starej umowy. W aneksie możesz umieścić zapisy, których wcześniej nie uwzględniłaś, a które znalazłaś w naszym wzorze.

Czy dokumenty są od siebie niezależne, czy muszę mieć je wszystkie?

Wzory dokumentów są od siebie niezależnie. Oczywiście, mając je wszystkie, zapewniasz swojemu salonowi maksymalne zabezpieczenie – warto więc rozważyć zakup pakietu. Niemniej jednak, jeśli w tej chwili nie dysponujesz odpowiednim budżetem lub już coś masz u siebie w salonie, bez problemu możesz skorzystać z pojedynczych produktów.


Jedyny wyjątek od tej zasady to Regulamin bonów upominkowych. W regulaminie bonów znajdziesz zapisy odwołujące się do regulaminu dla klientów, np. dotyczące tego, w jaki sposób w salonie można złożyć reklamację. Chodzi o to, żeby w regulaminie bonów nie powielać zapisów, które powinny znaleźć się w regulaminie salonu. Zamiast w wielu miejscach pisać dwa razy to samo, w regulaminie bonów piszemy po prostu, że dane kwestie są uregulowane w regulaminie salonu. Klient ma dostęp do obydwu dokumentów, może więc zajrzeć i sprawdzić szczegóły.


Jeśli masz regulamin salonu/wizyt/dla klientów (to to samo) – ok. Jeśli nie masz takiego dokumentu, rekomendujemy zakup regulaminu bonów razem z regulaminem dla klientów. Jest nawet dostępny taki pakiet w niższej cenie (patrz niżej).

ILE TO KOSZTUJE?

Indywidualne opracowanie każdego z tych dokumentów u radcy prawnego to koszt od 500 do 1000 zł netto! Gdybyś wybrała się do kancelarii i chciała, żeby stworzono dla Ciebie cały zestaw, zapłaciłabyś za niego 4350 zł netto... Wiemy, że taka kwota jest poza zasięgiem większości salonów beauty, dlatego stworzyłyśmy gotowe wzory, które możesz kupić aż 90% taniej!


Przejdźmy do konkretów! Najpierw pokażę Ci ceny, a później będziesz miała listę wszystkich produktów z przyciskami zakupu. Jak klikniesz w przycisk "KUPUJĘ..." przeniesiesz się do sklepu, a wybrany przez Ciebie produkt będzie już dodany do koszyka.

Jeśli kupisz materiały w okresie obowiązywania premierowej ceny, zapłacisz za nie najmniej!

Możesz wybrać jedną z dwóch opcji:

 • zdecydować się na zakup osobno - jednego lub kilku wybranych produktów,
 • skorzystać z gotowych pakietów, dzięki którym ZAOSZCZĘDZISZ NAJWIĘCEJ!

Wybierz jeden z trzech pakietów:

lub pojedyncze produkty:

Jak widzisz, korzystając z pakietów, możesz zaoszczędzić znacznie więcej, bo od 37 do 145 zł!

Pamiętaj, że te wszystkie, mocno obniżone, premierowe ceny obowiązują tylko do 15.03.2020 do godz. 23:59, czyli jeszcze tylko przez:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

JAKĄ DECYZJĘ PODEJMUJESZ?

Wybieram jeden z trzech pakietów:

chcę kupić pojedyncze produkty:

Poniżej lista wszystkich sześciu produktów dostępnych pojedynczo wraz z przyciskami, które dodadzą je do koszyka.

Jeśli nie chcesz skorzystać z gotowych pakietów, ale jednocześnie kupić więcej niż jeden z pojedynczych produktów, możesz przejść do sklepu. W specjalnej kategorii umieściłam wszystko - będziesz mogła swobodniej dodawać do koszyka i wracać do listy wszystkich materiałów.


Jeśli chcesz wrócić wyżej do trzech gotowych pakietów, kliknij w poniższy przycisk.

Pamiętaj, że te wszystkie, mocno obniżone, premierowe ceny obowiązują tylko do 15.03.2020 do godz. 23:59, czyli jeszcze tylko przez:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

O autorkach...

Ilona Przetacznik – radca prawny, project manager i lean leader. Uczy jak podpisywać dobre i skuteczne umowy, jak sprawnie wdrożyć RODO w firmie i jak prowadzić legalny biznes w Internecie. Bez zbędnego "ą - ę" szerzy wiedzę o RODO, m.in. poprzez bezpłatne LIVE'y na swoim fanpage #Legalna Kawa. Prowadzi konkretne szkolenia i warsztaty. Zarządza blogiem legalnybiznesonline.pl i grupą #Legalny Biznes Online. Działa pro bono w Fundacji Prawo dla Mam.

Anna Wydra-Nazimek - mgr kosmetolog, specjalistka ds. marketingu i zarządzania w branży beauty. Autorka bloga Gabinet od zaplecza, licznych publikacji w mediach branżowych i kilkudziesięciu e-booków, w których dzieli się wiedzą na temat prowadzenia zyskownego gabinetu beauty.

INFORMACJE TECHNICZNE

Po kliknięciu przycisku „KUP...” zostaniesz przeniesiona do sklepu internetowego na blogu Gabinet od zaplecza. Link działa tak, że MATERIAŁY od razu zostaną dodane do koszyka. Wystarczy tylko wypełnić formularz i opłacić zamówienie. Zamówienie możesz opłacić przez szybkie płatności internetowe Tpay (w tym: przelewy online, PayPal i karty kredytowe) lub tradycyjnym przelewem, np. jeśli chcesz dokonać płatności z zagranicy. W tym drugim przypadku konieczny będzie kontakt ze mną lub lektura zakładki "Kontakt" na stronie sklepu - tam znajdziesz dane do przelewu.


FORMAT MATERIAŁÓW

MATERIAŁY otrzymasz w formie plików PDF – możesz je bez problemu otworzyć na komputerze czy telefonie. Jeśli do tej pory nie korzystałaś z takich plików (choć to mało prawdopodobne) to wystarczy, że ściągniesz darmowy program lub aplikację Adobe Reader.


DODATKOWE MATERIAŁY

Zwróć uwagę, że w sklepie internetowym Gabinet od zaplecza znajdziesz RÓWNIEŻ INNE PRZYDATNE MATERIAŁY. Jeśli będziesz chciała dodatkowo kupić któryś z nich, po prostu dodaj go do koszyka - dopiero wtedy wypełnij formularz i opłać zamówienie.


FAKTURA NA GABINET

1. MATERIAŁY otrzymasz mailowo na adres podany w formularzu. W kolejnej wiadomości otrzymasz fakturę, która jest wystawiana automatycznie.

2. Jeśli chcesz fakturę na gabinet (faktura może być kosztem) zwróć uwagę, żeby zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu i wypełnić wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.

3. Jeśli nie zaznaczysz odpowiedniej opcji w formularzu (zakup na firmę), jako potwierdzenie transakcji otrzymasz po prostu fakturę wystawioną na osobę prywatną – nie musisz nic z nią robić.


TERMIN WYSYŁKI MATERIAŁÓW

MATERIAŁY zostaną do Ciebie wysłane natychmiast po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu jej na naszym koncie.

© 2020 Gabinet od zaplecza

a strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w polityce prywatności i plików cookies. Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić lub usunąć, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.